28ste zondag dh jaar (A) Gezinsmisviering 2014

Gezinsmisviering zaterdag 11 oktober 2014 om 19.00 uur in de parochiekerk H. Hart van Jezus te Landgraaf m.m.v. Jeugdkoor Nieuwenhagerheide o.l.v. Jo Louppen.

Het thema vandaag is:

‘Feest’

Jeugdkoor: Vier mee met ons

Openingswoord door een kind
Wees welkom allemaal
Lieve mensen, groot en klein
Dat U hier bij ons bent
Vinden wij heel fijn
Een fijne mooie dag
Speciaal om te plezieren
We voelen heel veel vrolijkheid
Een dag om feest te vieren
Klokken luiden, muziek in de kerk
We zorgen voor drinken en eten
Een feest wordt langzaam gebouwd
Samen kunnen we niets vergeten
Samen komen is een feest
Dat is altijd al zo geweest
Daarom zeg ik U nogmaals
Van harte welkom allemaal

(Terwijl het openingswoord door een van de kinderen wordt voorgelezen, versieren twee ouders de boom met vetbollen en pindaslingers)

Jeugdkoor: Heer ontferm U

Eerste Lezing (Jesaja 25: 6-10) door een moeder
De eerste lezing is genomen uit het boek Jesaja. De Heer van de machten richt op deze berg voor alle volken een feestmaal aan met uitgelezen gerechten. Op deze berg verscheurt Hij de bedekking die over alle volken ligt, de sluier die alle naties bedekt. De Heer God vernietigt de dood, en veegt de tranen van alle gezichten, op heel de aarde wist Hij de smaad van zijn volk uit: de Heer heeft het gezegd! Op die dag zal men zeggen: ‘Dat is onze God.’ Wij hoopten op Hem en Hij heeft ons gered. Dat is de Heer, op wie wij hoopten; laat ons blij zijn en juichen om de redding die Hij heeft gebracht.

Jeugdkoor: Hé, hé kom erbij

Evangelie (Matteüs 22: 1-14) door pastoor en twee kinderen
Verteller: Op een dag begon Jezus weer in gelijkenissen te spreken tegen de hogepriesters en de oudsten van het volk. Hij zei:
Jezus: “Het Rijk van de hemel lijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaars uit om de gasten te roepen die voor de bruiloft waren uitgenodigd. Maar ze wilden niet komen. Toen stuurde hij andere dienaars met de opdracht:
Koning: “Zegt aan de genodigden: Kijk, ik heb de maaltijd klaar. Mijn ossen en gemeste vee zijn geslacht. Alles staat klaar. Komt dus naar de bruiloft.”
Jezus: Maar zonder er zich iets van aan te trekken gingen zij weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn dienaars vast; ze mishandelden en doodden hen. Nu werd de koning heel erg boos. Hij stuurde zijn troepen, liet de moordenaars doden en hun stad in brand steken. Toen zei hij tegen zijn dienaars:
Koning: “Het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Gaan jullie dus naar de kruispunten van de wegen en nodig iedereen die je maar vinden kunt op de bruiloft uit.”
Jezus: Zijn dienaars gingen naar wegen en brachten iedereen mee die zij er vonden, slechten en goeden. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten.”

Preekje (samenspraak met de kinderen)
Feest in de natuur: De kinderen van de heidelichtjongeren (zie: facebook) hebben een feest gemaakt van onze herfsttafel met alles wat ze in het bos konden vinden en de nieuwe oogst van peren en appels.
Feest in het evangelie: Het evangelie van deze gezinsmis vertelt het verhaal van een bruiloftsfeest. Over de Koning die mensen uitnodigt voor het bruiloftsmaal van zijn Zoon. Iedereen is welkom! Ongeacht wie je bent, je mag op dat bruiloftsfeest komen. De officiële genodigden voor het bruiloftsfeest hebben in eerste instantie ja gezegd op de uitnodiging. Maar als dan het moment aangebroken is laten de meesten het afweten en komen niet. Maar de Koning wil zijn vreugde aan alle mensen meedelen. Hij laat anderen uitnodigen. Iedereen mag komen; ‘slechten zowel als goeden’. En daarin herkennen we de woorden van Jezus: iedereen is welkom bij Hem.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dode, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. De heilige katholieke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.

Voorbeden door de kinderen
Kind: Voor mensen die bedroefd zijn, voor wie het leven even geen feest is, dat ze steun vinden in hun omgeving, dat er weer betere tijden komen. Laat ons bidden:
Allen: Wij bidden U verhoor ons.

Kind: Voor alle kinderen op de wereld, die opgroeien in armoede, dat ze rijkdom mogen ervaren, in de liefde van de mensen om hen heen. Laat ons bidden:
Allen: Wij bidden U verhoor ons.

Kind: Voor alle mensen die weinig oog hebben voor de natuur, dat ze de mooie feestelijke herfstkleuren zien, dat de natuur hen mag verwonderen. Laat ons bidden:
Allen: Wij bidden U verhoor ons.

Kind: Voor de hongerige mensen in de wereld, dat we meer samen eten en drinken, want als we samen delen en genieten, dan pas kun je spreken van een feestmaal. Laat ons bidden:
Allen: Wij bidden U verhoor ons

Kind: Voor de slachtoffers van geweld, dat ze hulp mogen vinden, dat ze troost en steun mogen krijgen, van hun dierbare medemensen. Laat ons bidden:
Allen: Wij bidden U verhoor ons

Pr: Voor de intenties van deze H. Mis….
Allen: Wij bidden U verhoor ons

Jeugdkoor bij Offerande: Wij eten van hetzelfde Brood
Jeugdkoor: Lam Gods
Jeugdkoor tijdens de Communie-uitreiking: God be in my head; Risen Lord

Slotwoord door een kind
Het eind van deze viering
Is ook het einde van dit feest
Samen voor alles gezorgd
Het is weer mooi geweest
Maak een feest van de herfst
Blaadjes kleuren bruin, rood en geel
Op zoek naar al die herfstschatten
Je vindt er nu heel veel
Samen zorgen voor de dieren
We geven ze wat lekkers te eten
Zo komen ze bij ons op bezoek
En worden ze niet vergeten
Buiten wordt het langzaam koud
Onaangenaam, niet zo fijn
Denk terug aan het feest dat we hadden
Dan schijnt door de bomen weer een beetje zonneschijn

Jeugdkoor: Iedereen is anders


De volgende gezinsmis is op zaterdagavond 29 november om 19.00 uur in de parochiekerk H. Hart van Jezus te Landgraaf m.m.v. Jeugdkoor Nieuwenhagerheide o.l.v. Jo Louppen.
Thema: 1ste Advent