Palmpasen (B) Gezinsmisviering 2015

Palmpasen Gezinsmisviering 2015

palmpasen 2015

Bij aankomst in de kerk verzamelen de kinderen met hun palmpaaskruis zich achter in de kerk en lopen we gezamenlijk achter pastoor de kerk in. We leggen de palmpaaskruisen neer op de trappen van het priesterkoor en gaan bij de ouders in de bank zitten.

Openingsritus

Het jeugdkoor zingt

KRUISTEKEN door pastoor

WELKOMSTWOORD door twee kinderen

Kind: Welkom in de kerk allemaal. Vandaag vieren we Palmpasen. Jezus kwam in de stad Jeruzalem. De mensen waren blij. Ze juichten en zwaaiden met palmtakken.

Kind: Wij zijn nu ook blij. De palmpasenstokken zien er vrolijk uit. Er zit van alles aan: Groene takjes, broodhaantje, rozijnen, paaseitjes. Alles heeft een betekenis. Let maar goed op.

Tien kinderen knutselen samen een palmpasenkruis en pastoor Geudens geeft uitleg over de verschillende symbolen.

Pastoor: Wij zijn vandaag allemaal naar de kerk gekomen om Palmpasen te vieren. De meesten van jullie hebben een Palmpasenkruis meegebracht. Dit palmpasenkruis is niet zomaar een kruis, maar deze heeft een betekenis. Het palmpasenkruis heeft de vorm van een kruis en is versierd met een aantal symbolen.

De groene takjes verwijzen naar de intocht van Jezus, die op een ezel Jeruzalem binnen reed. Hij werd hierbij ingehaald door mensen die Hem met palmtakken toezwaaiden. Ook verwijzen de groene takjes naar het begin van het voorjaar.

Het haantje van brood op de bovenkant van het kruis: de haan kraait als de zon op komt, maakt je wakker en vertelt je dat het licht eraan komt. Het haantje verwijst naar Petrus; voordat de haan drie keer kraaide had hij drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende. Het haantje is van deeg en dat is een teken van leven en kiemkracht. Het is ook de verwijzing naar Witte Donderdag, de dag van het laatste avondmaal.

De vorm is een kruis. Dit kruis verwijst naar het lijden en sterven van Jezus op Goede Vrijdag.

De 12 chocolade eitjes verwijzen naar het nieuwe leven en de 12 apostelen of zijn vrienden en de 30 rozijnen verwijzen naar de 30 zilverlingen, het geld dat Judas kreeg voor zijn verraad. De mandarijnen verwijzen naar de spons waarvan Jezus te drinken kreeg op het kruis, en de overige versierselen zijn tekens van vreugde over het nieuwe leven dat Pasen heeft gebracht.

Zo nu weten jullie een beetje wat dit kruis eigenlijk betekent. Jullie kunnen aan het einde van de H. Mis jullie zelfgemaakt kruis mee naar huis nemen, maar jullie mogen het kruis ook aan iemand weggeven.

Bijvoorbeeld aan iemand die ziek is of aan iemand die al oud is en niet zo gemakkelijk meer de deur uit kan komen. Jullie weten vast wel iemand die je er een plezier mee doet.

DE PALMTAKKEN WORDEN GEZEGEND

Pastoor: Goede God, laat Uw zegen rusten op deze palmtakjes waarmee wij Jezus willen eren, vandaag en alle dagen van het jaar. Laat Uw zegen rusten op alle mensen die een takje meenemen om het een plek te geven in hun huis. Moge deze palmtakjes voor ons een teken zijn van Jezus, die leeft door alle tijden heen, in zomer en winter, overal waar mensen Zijn weg van de liefde gaan. Als wij een palmtakje ontvangen, zeggen we daarmee: ik wil denken en doen als Jezus, dan wordt het goed. Zegen, Heer, deze palmtakjes; in de naam van de Vader en Zoon en de Heilige Geest.
Allen: Amen.

Aansluitend aan de zegening zingt het jeugdkoor

Dienst van het Woord door pastoor en twee kinderen

Verteller: Jezus ging met zijn leerlingen naar Jeruzalem toe. Ze kwamen in de omgeving van Betfage en Betanië op de olijfberg. Toen stuurde Hij twee van Zijn leerlingen op weg met de opdracht;

Jezus: ‘Gaat naar het dorp daar vóór je. Wanneer je er binnen komt is het eerste wat je zult vinden een veulen. Het is vastgebonden. Nog nooit heeft iemand erop gezeten. Maak het los en breng het hier. En als iemand je de opmerking maakt: “Wat doe je daar?”,  geef dan als antwoord: ”De Heer heeft het nodig, maar Hij stuurt het gauw weer terug”.

Verteller: Ze gingen op weg en vonden een veulen. Het was vastgebonden aan een deur buiten op straat, zij maakten het los. Maar sommige mensen die daar in de buurt stonden riepen tegen hen:

Volk: “Wat doen jullie daar, om zomaar het veulen los te maken?”

Verteller: Ze gaven het antwoord dat Jezus hen had gezegd. De mensen lieten hen toen met rust. Ze brachten het veulen bij Jezus. Ze legden er hun mantels overheen. Jezus ging erop zitten. Veel mensen legden hun mantels breeduit op de weg. Anderen bedekten de weg met groene takken die ze in het veld gekapt hadden. De mensen die om Hem heen drongen, jubelden:

Volk: “Hosanna; Gezegend die komt in de Naam van de Heer. Geprezen het Koninkrijk van onze vader David, dat komt. Hosanna in den hoge!”

Verteller: Dit is het woord van de Heer.

KORT WOORDJE door de pastoor

GELOOFSBELIJDENIS

Allen: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten Hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. De heilige katholieke Kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.

VOORBEDEN

Kind: Laat ons bidden dat wij elke keer blij zijn als wij in de kerk samenkomen; dat wij samen vieren als een feest mogen beleven en dat we het mooi vinden ons geloof te vieren. Laat ons bidden.
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Kind: Laat ons bidden dat we het gevoel van Palmpasen kunnen overbrengen naar de zieke mensen; dat zij plezier beleven aan de komst van de kinderen en dat ze zich even een beetje beter voelen en hun dag daarom makkelijker door kunnen komen. Laat ons bidden.
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Kind: Laat ons bidden dat wij niet alleen deze dag blij zijn met ons geloof; dat we niet zullen worden als sommige mensen rond Jezus: mensen die de ene dag staan te juichen en de volgende dag Jezus weg willen hebben. Laat ons bidden.
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Kind: Laat ons bidden dat ons geloof zo fris en groen blijft als de palmtakjes van vandaag. Dat wij ondanks nare dingen en moeilijkheden toch blijven geloven. Dat we blijven vertrouwen op het goede van de mensen. En dat we blijven vertrouwen op Gods liefde voor ons. Laat ons bidden.
Allen:  Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Pastoor: Voor de intenties van deze H. Mis. Laat ons bidden.
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Dienst van het altaar

Tijdens het klaarmaken van het altaar zingt het jeugdkoor
Het jeugdkoor zingt Heilig, heilig, heilig
Jeugdkoor zingt het Lam Gods

COMMUNIE

Tijdens de Communieuitreiking zingt het jeugdkoor diverse liedjes

GEBED NA DE COMMUNIE

SLOTWOORD

Kind: De palmpaaskruisen zijn gezegend. De H. Mis is bijna ten einde. Onze blijdschap is niet over. Vol vreugde gaan we naar huis met het palmpaaskruis. Je kunt hier iemand blij mee maken. Iemand die het minder goed heeft. Iemand die ziek of verdrietig is.

Kind: Je mag hem het palmpaaskruis geven. Dit palmpaaskruis zal vreugde brengen. Net zoals Jezus ons vreugde brengt. De vreugde die we hier samen voelen. De vreugde die we samen beleven. Bedankt dat jij en u er was. En wat mij nu nog rest, beste mensen, is u een fijne, blije dag toe te wensen.

ZEGEN en WEGZENDING

Het jeugdkoor zingt het slotlied


Palmzondag hebben we nu samen gevierd als het begin van de Goede Week. Maar het gaat verder! Doe je mee? Let wel goed op: de vieringen zijn verdeeld over de 2 kerken!

Witte Donderdag
Om 19.00 uur vieren we dan samen het Laatste Avondmaal van Jezus met de 12 apostelen. (H. Hart van Jezus kerk)

Goede Vrijdag
15.00 uur: kruisweg op het moment van het sterven van Jezus. (H.Hart van Jezus kerk)
19.00 uur: herdenking van lijden en sterven van Jezus. (H. Familie kerk)

Paaswake
Op zaterdagavond om 19.00 uur wordt het nieuwe licht gezegend en met de Paaskaars de kerk binnen gedragen. Alle mensen hebben een kaars in de hand en geven het elkaar door: JEZUS LEEFT! (H.Hart van Jezus kerk)

--  Bewerking voor 'preken.be': door pastoor Jack Geudens --